[1]
KUDERIN, A. , SKORINTSEVA, I. , BASSOVA, T., KRYLOVA, V. and KRASNOYAROVA, B. 2019. Landscape planning of the Kazaly irrigation array of Southern Kazakhstan. European Journal of Geography. 10, 1 (May 2019).