[1]
GROUMPOU, M., AVRAMIDIS, P., ILIOPOULOS, G., PAPAEFTHYMIOU, .H. and KOUKOUVELAS, I.K. 2022. The krathis lake, one century of evolution. European Journal of Geography. 12, 2 (Jan. 2022).