(1)
KUDERIN, A. .; SKORINTSEVA, I. .; BASSOVA, T.; KRYLOVA, V. .; KRASNOYAROVA, B. Landscape Planning of the Kazaly Irrigation Array of Southern Kazakhstan. EJG 2019, 10.