[1]
A. . KUDERIN, I. . SKORINTSEVA, T. BASSOVA, V. . KRYLOVA, and B. KRASNOYAROVA, “Landscape planning of the Kazaly irrigation array of Southern Kazakhstan”, EJG, vol. 10, no. 1, May 2019.